>

Nuostatai

Fabijoniškių socialinių paslaugų namų nuostatai

PATVIRTINTA 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2013 m. gegužės 15 d. 
sprendimu Nr. 1-1237 


BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 
FABIJONIŠKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ 
NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Biudžetinės įstaigos Fabijoniškių socialinių paslaugų namų (toliau – Įstaiga) savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė). 
2. Sutrumpintas įstaigos pavadinimas – Fabijoniškių socialinių paslaugų namai. 
3. Įstaiga įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1991 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 122 
„Dėl Vilniaus miesto pensionato įsteigimo“. 
4. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. 
5. Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais. 
6. Įstaigos duomenys: 
6.1. Įstaigos kodas – 190997750; 
6.2. buveinės adresas – S. Stanevičiaus g. 57, LT-07104 Vilnius; 
6.3. interneto svetainės adresas – www.senoliai.lt. 

II. ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINATI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA 

7. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Savivaldybės taryba. 
8. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: 
8.1. tvirtina įstaigos nuostatus; 
8.2. skiria Savivaldybės biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti; 
8.3. kontroliuoja įstaigos lėšų apskaitą ir panaudojimą; 
8.4. priima į pareigas ir iš jų atleidžia įstaigos vadovą; 
8.5. priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo; 
8.6. priima sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo; 
8.7. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; 
8.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS 

9. Įstaigos tikslas – teikti socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams (senyvo amžiaus asmenims bei asmenims, turintiems senatvės psichikos sutrikimų), tenkinant jų gyvybinius poreikius ir teikiant kompleksinę pagalbą. 
10. Įstaigos funkcijos: 
10.1. teikti bendrąsias socialines paslaugas: 
10.1.1. informavimo; 
10.1.2. konsultavimo; 
10.1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo; 
10.1.4. transporto organizavimo; 
10.1.5. sociokultūrines; 
10.1.6. kitas bendrąsias socialines paslaugas; 
10.2. teikti socialinės priežiūros – apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikiamos ir asmenims su negalia pradėjusiems jas gauti iki 2011 m. liepos 13 d.; 
10.3. teikti dienos socialinės globos paslaugas; 
10.4. vykdyti Savivaldybės pavedimus socialinių paslaugų srityje;
10.5. teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas.
11. Socialinių paslaugų poreikis nustatomas, socialinės paslaugos skiriamos, teikiamos ir už jas mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktais. 

IV. ĮSTAIGOS VALDYMAS 

12. Įstaigos vadovas – direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas. Direktorių nustatyta tvarka į pareigas skiria ir atleidžia iš jų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 
13. Įstaigos direktorius: 
13.1. planuoja ir organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendintas įstaigos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos; 
13.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų; 
13.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia įstaigos darbuotojus, kontroliuoja jų atliekamų užduočių vykdymą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas; 
13.4. tvirtina Įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašus, suderinęs su Savivaldybės administracijos departamentu, kurio reguliavimo sričiai priklauso įstaiga (toliau – Departamentas), ir Departamento Socialinės paramos skyriumi; 
13.5. derina su Departamentu einamųjų metų programų sąmatas, nustatyta tvarka teikia tvirtinti veiklos planus, veiklos ir finansines ataskaitas; 
13.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą; 
13.7. atsako už tinkamą socialinio darbo veiklos organizavimą; 
13.8. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir pareigybės aprašymu. 
14. Įstaigos direktorių atostogų leidžia Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. 
15. Įstaigos direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu pavaduoja įstaigos direktoriaus pavaduotojas. Nesant Įstaigos direktoriaus ir pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas. 
16. Įstaigos direktoriui darbo užmokestį nustato, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktorius. Įstaigos direktoriaus išvykimas į komandiruotę įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 
17. Įstaigos darbuotojų pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose. 
18. Priėmus sprendimą dėl Įstaigos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs direktorius sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam direktoriui ar kitam įgaliotam asmeniui. 
19. Perduodant reikalus, surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Akte turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Įstaigos būklę, struktūrą, etatus, Įstaigos programų sąmatų vykdymą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, turto apyrašus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su įstaigos kompetencija, Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymų vykdymą. 
20. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, reikalų perdavimo ir priėmimo komisijos pirmininkas bei nariai. Jei reikalus perduodantis arba priimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis tai nurodo raštu, pasirašydamas akte. 
21. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas atiduodamas departamento direktoriui, kitas – priimančiam asmeniui. Buvęs įstaigos direktorius turi teisę gauti akto kopiją. 

V. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS 

22. Įstaiga turi šias teises: 
22.1. naudoti įsigytą ir patikėjimo teise perduotą turtą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 
22.2. pirkti ir kitaip įsigyti Įstaigos veiklai reikalingą turtą, juo disponuoti, sudaryti sandorius; 
22.3. gauti paramą ir ją paskirstyti Įstaigos gyventojams; 
22.4. organizuoti darbus pagal viešųjų darbų programą; 
22.5. organizuoti savanorių veiklą; 
22.6. organizuoti studentų praktikos atlikimą įstaigoje; 
22.7. vykdyti ir dalyvauti programose bei projektuose socialinės paramos srityje; 
22.8. organizuoti Įstaigos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 
22.9. teikti Savivaldybei pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigoje organizavimo; 
22.10. skleisti socialinio darbo gerąją patirtį, pagal savo kompetenciją organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą; 
22.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus veiklai vykdyti dokumentus ir informaciją; 
22.12. bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldybių ir nevalstybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas, paramą ar labdarą. 
23. Įstaigos pareigos yra šios: 
23.1. racionaliai naudoti biudžeto asignavimus pagal patvirtintas programų sąmatas šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti; 
23.2. užtikrinti materialiojo turto saugumą ir tinkamą priežiūrą; 
23.3. užtikrinti saugias darbo sąlygas; 
23.4. užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę; 
23.5. nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jų teisingumą. 

VI. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS IR AUDITAS 

24. Įstaigos lėšų šaltiniai yra šie: 
24.1. Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai; 
24.2. kitos teisėtai gautos lėšos. 
25. Įstaigos lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos tvarkos. 
26. Valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijos bei departamentas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Įstaigos ūkinę, finansinę ir socialinio darbo veiklą. 

VII. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA 

27. Teisę siūlyti Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai keisti ar pildyti įstaigos nuostatus turi Įstaigos direktorius ir departamentas. 

VIII. REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS 

28. Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka. 


IX. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS 

29. Vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir Įstaigos interneto svetainėje. 
_______________________________________ 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-13